"โครงการ Digital HR Forum 2018"
ภายใต้แนวคิดหลัก : Driving People and workplace innovation in the Digital Era


หลักการและเหตุผล


      ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เรากำลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ คนไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจำเป็นต้องมี คนไทย 4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้องพร้อมที่จะเป็นคนมีจิตสาธารณะ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน Sharing Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิต การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จึงได้เล็งเห็น ถึง การปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดั้งเดิม เข้าสู่ Digital HR เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าสู่ Digital Economy จึงได้ดำริจัดงาน Digital HR Forum เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวในวงกว้าง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Digital HR Forum จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ร่วมกับ August Series โดยภายใน August Series ประกอบด้วย eGovernment Forum /Digital Social Innovation และ Digital HR Forum และมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 2. สร้างความตระหนัก และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce
 3. เวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และ ประเทศชาติ

หลักการและเหตุผล


ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เรากำลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ คนไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจำเป็นต้องมี คนไทย 4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้องพร้อมที่จะเป็นคนมีจิตสาธารณะ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน Sharing Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิต การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จึงได้เล็งเห็น ถึง การปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดั้งเดิม เข้าสู่ Digital HR เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าสู่ Digital Economy จึงได้ดำริจัดงาน Digital HR Forum เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวในวงกว้าง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Digital HR Forum จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ร่วมกับ August Series โดยภายใน August Series ประกอบด้วย eGovernment Forum /Digital Social Innovation และ Digital HR Forum และมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี

กลุ่มเป้าหมาย


 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้บริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ
 • สถาบันการศึกษา

ระยะเวลาในการจัดงาน


วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่การจัดงาน


ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน


 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
 • Networking Function
 • กิการจัดประชุมกลุ่ม Focus Group

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 1. ผู้บริหารองค์กร มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทัน และ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy
 2. ผู้บริหารองค์กร มีความตระหนักและสามารถปรับกระบวนทัศน์ว่า การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนวกใช้ ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้ง Workplace + Workforce
 3. ผู้บริหารองค์กร มีความเข้าใจ ในการลงทุนและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และ ประเทศชาติ

Advisory Council


นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(รองประธานที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

นายกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)


ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)
นายพงศา แสนใจงาม
กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)
นางกิตติยา โตธนะเกษม
ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทย
(กรรมการ)
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(กรรมการ)
นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
(กรรมการ)
นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ
ผู้จัดการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
นายดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)


สนับสนุนการจัดงานโดย


เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2019 Digital HR Forum 2018 All Right Reserved.